ഷെഫീക്കിന്റെ സന്തോഷം

Under Production
Sheffeekkinte santhosham
കഥാസന്ദർഭം: 

ദുബായിൽ നിന്നു വിവാഹത്തിനായി നാട്ടിലെത്തുന്ന യുവാവ്, പണ്ടു  തന്നെ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടർക്കു നല്കിയ ഒരു സമ്മാനം കാരണം കുരുക്കിൽ പെടുന്നു.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: