അരുൺ മനോഹർ

Arun Manohar

വസ്ത്രാലങ്കാരം. ലിസമ്മയുടെ വീട് എന്ന സിനിമക്ക് വസ്ത്രാലങ്കാരം നിർവ്വഹിച്ചു.