വിനോദ് മംഗലത്ത്

Vinod Mangalath

വെള്ളരിപ്രാവിന്റെ ചങ്ങാതി എന്ന ചിത്രത്തിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ട്രോളർ ആയിരുന്നു.