ശ്രുതി ശരണ്യം

Shruthi Namboothiri
ശ്രുതി നമ്പൂതിരി
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 4
സംവിധാനം: 2
കഥ: 1
സംഭാഷണം: 1
തിരക്കഥ: 1