ശ്യാം കാർത്തികേയൻ

Syam Karthikeyan

കലാസംവിധായകൻ. ഒരു കുടൂംബചിത്രം എന്ന സിനിമയുടെ കലാസംവിധാനം നിർവ്വഹിച്ചു.