പൊറിഞ്ചു മറിയം ജോസ്

Released
Porinchu Mariam Jose
കഥാസന്ദർഭം: 

തൃശൂരിലെ ഒരു പള്ളി ഉത്സവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വികസിക്കുന്ന കഥ. റൗഡിയായ പൊറിഞ്ചുവും പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ജീവിതം ആഘോഷമാക്കി നടക്കുന്ന കൂട്ടുകാരൻ പുത്തൻ പള്ളി ജോസും, ഇവരുടെ രണ്ടാളുടെയും പൊതു സുഹൃത്തായ യുവതിയായ മറിയവും ഒത്തുചേരുന്ന സൗഹൃദത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും പ്രതികാരത്തിന്റെയും കഥയാണ് പൊറിഞ്ചു മറിയം ജോസ് പറയുന്നത്.

സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
151മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 23 August, 2019

തൃശൂരിലെ ഒരു പള്ളി ഉത്സവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വികസിക്കുന്ന കഥ. റൗഡിയായ പൊറിഞ്ചുവും പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ജീവിതം ആഘോഷമാക്കി നടക്കുന്ന കൂട്ടുകാരൻ പുത്തൻ പള്ളി ജോസും, ഇവരുടെ രണ്ടാളുടെയും പൊതു സുഹൃത്തായ യുവതിയായ മറിയവും ഒത്തുചേരുന്ന സൗഹൃദത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും പ്രതികാരത്തിന്റെയും കഥയാണ് പൊറിഞ്ചു മറിയം ജോസ് പറയുന്നത്.

Porinju Mariyam Jose Official Trailer | Joshiy | Joju | Nyla Usha | Chemban Vinod | Jakes Bejoy

Porinju Mariyam Jose Official Teaser | Joshiy | Joju | Nyla Usha | Chemban Vinod | Jakes Bejoy

Porinju Mariyam Jose Official Teaser 2| Joshiy | Joju | Nyla Usha | Chemban Vinod | Jakes Bejoy

Porinju Mariyam Jose Official Teaser 3| Joshiy | Joju | Nyla Usha | Chemban Vinod | Jakes Bejoy

Porinju Mariyam Jose Official Teaser 4| Joshiy | Joju | Nyla Usha | Chemban Vinod | Jakes Bejoy