രാകേഷ് രാമകൃഷ്ണൻ

Rakesh Ramakrishnan

പ്രശസ്ഥ ക്യാമറമാൻ വേണുവിന്റെ സഹായി രാകേഷ് രാമകൃഷ്ണൻ