ഫ്രാൻസിസ് സി ഡേവിഡ്

Name in English: 
Francis C David