ശബ്ദസങ്കലനം

Displaying 1 - 100 of 475
സപ്താ റെക്കോർഡ്സ്, കൊച്ചിൻ
Ajayan Adatt
അജയൻ അദാത്
അജിത്ത് എ ജോർജ്ജ്
അനിൽ അർജുൻ
അഡീഷണൽ സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് എഡിറ്റർ
അഭിഷേക് എസ് ഭട്ടതിരി
എമിൽ മാത്യൂസ്
ശബ്ദമിശ്രണം
അർണവ് ദത്ത, അരുണാഭ് ദത്ത
ഫോളി റെക്കോർഡിസ്റ്റ്
സിങ്ക് സൗണ്ട്
അസിസ്റ്റൻ്റ്
തൽസമയ ശബ്ദലേഖനം
അനന്ത് ചെന്നൈ, ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
പ്രീ മിക്സിങ്
ആശിഷ് ഇല്ലിക്കൽ
അസിസ്റ്റൻ്റ്
അഡിഷണൽ സൗണ്ട് എഫക്ട് എഡിറ്റർ
ചിത്രാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിയോ
പ്രസാദ് 70 എം എം
ശിവറാവു , എ വി എം സ്റ്റുഡിയോ
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
ഫോളി റെക്കോർഡിസ്റ്റ്
എസ് വിജയരത്നം
N.Harikumar
ഹരികുമാർ, ഹരി
വിസ്മയാ മാക്സ്
ഏഴിമലൈ അരവിന്ദ് ഓഡിയോസ് ആർ ഏഴുമലൈ 1990'സ്-2001
അരവിന്ദ് ഓഡിയോസ്
ബൂം ഓപ്പറേറ്റർ
ശെൽവാസ് സ്റ്റുഡിയോ
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
എസ് എസ് ഡിജിറ്റൽ

Pages