ശബ്ദസങ്കലനം

Displaying 1 - 100 of 362
Ajayan Adatt
അജയൻ അദാത്
അജിത്ത് എ ജോർജ്ജ്
അഭിഷേക് എസ് ഭട്ടതിരി
ശബ്ദമിശ്രണം
അസിസ്റ്റന്റ് സൗണ്ട് എൻജിനിയർ
ഫോളി എഡിറ്റർ
ഫോളി റെക്കോർഡിസ്റ്റ്
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
പ്രീ മിക്സിങ്
ചിത്രാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിയോ
പ്രസാദ് 70 എം എം
ശിവറാവു , എ വി എം സ്റ്റുഡിയോ
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
ഫോളി റെക്കോർഡിസ്റ്റ്
എസ് വിജയരത്നം
N.Harikumar
ഹരികുമാർ, ഹരി
വിസ്മയാ മാക്സ്
ഏഴിമലൈ അരവിന്ദ് ഓഡിയോസ് ആർ ഏഴുമലൈ
അരവിന്ദ് ഓഡിയോസ്
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
ടി കൃഷ്ണനുണ്ണി, ചിത്രാഞ്ജലി
പ്രീമിക്സിംഗ്
കെ ഡി സതീഷ്, സതീഷ്
മൂവി സർവ്വീസസ്
കോദണ്ഡൻ ഐ കോദണ്ഡപാണി കോദണ്ഡം കോതണ്ഡപാണി
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
പ്രീ മിക്സിങ്
ഗാന്ധിയൻ
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
സൗണ്ട് ഡിസൈൻ
പ്രാർത്ഥന സ്റ്റുഡിയോ

Pages