ശബ്ദസങ്കലനം

Displaying 1 - 100 of 315
Ajayan Adatt
അജയൻ അദാത്
അജിത്ത് എ ജോർജ്ജ്
ഭരണി സ്റ്റുഡിയോ
ശബ്ദമിശ്രണം
അസിസ്റ്റന്റ് സൗണ്ട് എൻജിനിയർ
പ്രീ മിക്സിങ്
ചിത്രാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിയോ
പ്രസാദ് 70 എം എം
ശിവറാവു , എ വി എം സ്റ്റുഡിയോ
ഫോളി റെക്കോർഡിസ്റ്റ്
N.Harikumar
ഹരികുമാർ, ഹരി
വിസ്മയാ മാക്സ്
അരവിന്ദ് ഓഡിയോസ് ആർ ഏഴുമലൈ
അരവിന്ദ് ഓഡിയോസ്
ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ്
പ്രീമിക്സിംഗ്
കെ ഡി സതീഷ്, സതീഷ്
മൂവി സർവ്വീസസ്
കോദണ്ഡൻ ഐ കോദണ്ഡപാണി കോദണ്ഡം കോതണ്ഡപാണി
പ്രീ മിക്സിങ്
ഗാന്ധിയൻ
സൗണ്ട് ഡിസൈൻ
പ്രാർത്ഥന സ്റ്റുഡിയോ
സൂപ്പർ ഗുഡ് സ്റ്റുഡിയോ
പ്രീമിക്സിംഗ്
സൗണ്ട് പോസ്റ്റ് സ്റ്റുഡിയോ, ചെന്നൈ
സൗണ്ട് റെക്കോർഡർ
ടി ചന്ദ്ര, വാഹിനി

Pages