വയലാർ മാധവൻ‌കുട്ടി

Vayalar Madhavankutty
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 17
സംവിധാനം: 2
കഥ: 1
സംഭാഷണം: 2
തിരക്കഥ: 1