നാക്കു പെന്റ നാക്കു ടാകാ

നാക്കു പെന്റാ നാക്കു ടാകാ..

നാക്കു പെന്റാ നാക്കു ടാകാ..

[ഈ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ ലഭ്യമല്ല  നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ഇവിടെ ചേർക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു]

6FTlzYJoVu0