ഡേവിസൺ സി ജെ

Davison CJ Joly John

ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ, കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി തുടങ്ങി 50 ഓളം ചിത്രങ്ങളുടെ പിന്നണിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച അനുഭവസമ്പത്തുള്ള ഡേവിസൺ സി.ജെ അഥവാ ജോളി സി ജോൺ

Jolly C John