കുഞ്ഞളിയൻ

Released
Kunjaliyan
കഥാസന്ദർഭം: 

മൂന്നു പെങ്ങന്മാരുടേയും അളിയന്മാരുടേയും ഒപ്പം നാട്ടുകാരുടേയും ബഹുമാനവും ആദരവും കിട്ടാൻ  50 കോടീയുടേ ലോട്ടറി അടിച്ചെന്ന നുണ പറഞ്ഞ് ഗൾഫിൽ നിന്നു നാട്ടിലെത്തുന്ന 'കുഞ്ഞളിയൻ' എന്നു വിളിക്കുന്ന ജയരാമൻ(ജയസൂര്യ)  എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ, പിന്നീട് വീട്ടിലും നാട്ടിലും അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ നർമ്മാവിഷ്കാരം.

സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 6 January, 2012
വെബ്സൈറ്റ്: 
http://www.kunjaliyan.com
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
പൊള്ളാച്ചി, ദുബായ്