മനോജ് പാലോടൻ

Manoj Palodan

15 വർഷമായി സംവിധായകൻ സജി സുരേന്ദ്രന്റെ അസോസിയേറ്റ് ആയ മനോജ്‌ പാലോടൻ