ഷീബ

Sheeba
ഷീബ മണിശങ്കർ
ഷീബ പ്രഭു
ഷീബ രോഷൻ

വസ്ത്രാലങ്കാരം.

Sheeba Manishankar