ഷൈജൽ തിരൂർ

Shyjal Thiroor
ഗ്രാഫിക്സ് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഷൈജൽ പി വി (ഷൈജൽ തിരൂർ). ഷീ ടാക്സി ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രസംയോജനം നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് Shaijal Pv