വിവേക്

Vivek
സംവിധാനം: 2
കഥ: 2
സംഭാഷണം: 1
തിരക്കഥ: 2

വിശാഖ് - വിവേക് - വിനോദ് ത്രയത്തിലെ വിവേക്, മാൽഗുഡി ഡേയ്സ് ഫെയിം