വിശാഖ്

Vishakh
സംവിധാനം: 1
കഥ: 1
സംഭാഷണം: 1
തിരക്കഥ: 1

വിശാഖ് - വിവേക് - വിനോദ് ത്രയത്തിലെ വിശാഖ്, മാൽഗുഡി ഡേയ്സ് ഫെയിം