സജി കുന്നംകുളം

Saji Kundamkulam
സജി കുന്ദംകുളം
സജി കുന്നങ്കുളം

വസ്ത്രാലങ്കാരം