ഗഫൂർ ഇല്ല്യാസ്

Gafoor Illyas
സംവിധാനം: 3
കഥ: 2
സംഭാഷണം: 2
തിരക്കഥ: 3