കിംഗ് ലയർ

Released
King Liar
തിരക്കഥ: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 2 April, 2016

King Liar | Official Trailer | Dileep, Madonna Sebastian | Siddique Lal | Manorama Online