ഔസേപ്പച്ചൻ

Ousepachan Valakuzhi
ഔസേപ്പച്ചൻ വാളക്കുഴി