നോക്കെത്താ ദൂരത്ത് കണ്ണും നട്ട്

Nokketha Doorathu Kannum Nattu