സാഗരം സാക്ഷി

Released
Sagaram Sakshi
കഥാസന്ദർഭം: 

ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് സമ്പന്നതയുടെ നെറുകയിലെത്തി, പിന്നീട് കുടുംബമുൾപ്പെടെ എല്ലാം  നഷ്ടപ്പെട്ട് ആത്മീയതയുടെ വഴിതേടിയ  ഒരാൾ പൂർവാശ്രമത്തിലെ കർമ്മബന്ധങ്ങളുടെ  അപ്രതീക്ഷിതമായ പിൻവിളിയിൽ പകച്ചു നില്ക്കുന്നു.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
156മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 21 October, 1994