ജോയ് ഡബ്ബിംഗ് തിയേറ്റർ

Joy Dubbing Theater

Re-recoding

റീ-റെക്കോഡിങ്

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
ഒരു മറവത്തൂർ കനവ് ലാൽ ജോസ് 1998