ബാലു കിരിയത്ത്

Balu Kiriyathu
ബാലു കിരിയത്ത്-രചന
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 60
സംവിധാനം: 16
കഥ: 5
സംഭാഷണം: 7
തിരക്കഥ: 7