കിംഗ് സോളമൻ

King Solomon
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: