സലിം കടക്കൽ

Salim Kadakkal
മോഹൻലാലിനു വേണ്ടി ചമയം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്