പ്രായിക്കര പാപ്പാൻ

Prayikkara Pappan
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 15 April, 1995
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
പത്തനംതിട്ട, കോന്നി