സ്റ്റെല്ല രാജ

Stella Raja
സ്റ്റെല്ല രാജു
സ്റ്റെല്ല

അഭിനേത്രിയും ഡബ്ബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റുമായ സ്റ്റെല്ല രാജ (സ്റ്റെല്ല)

എഫ് ബി പേജ്   :  Stella Raja

ഡബ്ബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രൊഫൈൽ : Stella Raju