സന്മനസ്സുള്ളവൻ അപ്പുക്കുട്ടൻ

Released
Sanmanasullavan Appukkuttan
Alias: 
വടക്കൻ സഖ്യം
Vadakkan Sakhyam
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 

വടക്കൻ സഖ്യം എന്ന പേരിൽ 2003 ൽ ചിത്രീകരണം തുടങ്ങിയ സിനിമയാണ്.