കണ്ണാടിക്കടവത്ത്

Kannadikkadavath
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
107മിനിട്ടുകൾ
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
ഇരമ്പിളിയം, മങ്കേരി