നാഥൻ മണ്ണൂർ

Nadhan Mannoor

കലാസംവിധായകൻ.

ഫീമെയിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ കലാസംവിധായകനായിരുന്നു.