സാക്ഷാൽ ശ്രീമാൻ ചാത്തുണ്ണി

Released
Sakshal Sreeman Chathunni
കഥാസന്ദർഭം: 

തൊഴിൽരഹിതരും ജീവിതത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാൽ ഉലഴുന്നവരുമായ ഉണ്ണി (ജഗദീഷ്), ദാസൻ (ബൈജു) എന്നിവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക്  ചാത്തുണ്ണി (ഇന്നസെന്റ് ) എന്ന ഒരു ഭൂതം കടന്നുവരുന്നതും ഭൂതത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ തങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധികളെ ഇവർ തരണം ചെയ്യുന്നതും ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം.

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
125മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 3 December, 1993