ജിംബ ജിംബ ജിംബാ ഹോ

--- വരികൾ ലഭ്യമല്ല ---

Jimba Jimba ho - Sakshal Sreeman Chathunni