വിത്തിൽ സെക്കന്റ്സ്

WITH IN SECONDS
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
കൊല്ലം, കുളത്തുപ്പുഴ, ആര്യങ്കാവ്, തെന്മല