എൻ കെ മുഹമ്മദ്‌ കോയ

NK Muhammed Koya
NK Muhamad Koya
സംവിധാനം: 1
കഥ: 1
സംഭാഷണം: 1
തിരക്കഥ: 1

എഞ്ചിനിയറിങ് ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരിയായ മുഹമ്മദ്കോയ കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്.