ആലഞ്ചേരി തമ്പ്രാക്കൾ

Alancheri Thambrakkal
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
124മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 14 April, 1995
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
മുക്കം, പുത്തൂർ