ഗിരീഷ് പണിക്കർ മട്ടട

Girish Panicker Mattada

ഗിരീഷ് പണിക്കർ മട്ടട. സംവിധായകൻ വിനയന്റെ അസിസ്റ്റന്റായി നിരവധി ചിത്രങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗാംബിനോസ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ സ്വതന്ത്ര സംവിധാനരംഗത്തേയ്ക്ക് കടന്നു...

Girish Panicker Mattada