കരുമാടിക്കുട്ടൻ

Released
karumadikkuttan
കഥാസന്ദർഭം: 

യൗവനത്തിലെത്തിയിട്ടും കുട്ടികളുടെ മാനസികവളർച്ച മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടന് നന്ദിനിയോട് പ്രണയം തോന്നുന്നു.പക്ഷേ നന്ദിനി മറ്റൊരാളുമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നു.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 3 August, 2001
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
കാവാലം, കൃഷ്ണപുരം, നീലംപേരൂർ