കരുമാടിക്കുട്ടൻ

karumadikkuttan
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 3 August, 2001
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
കാവാലം, കൃഷ്ണപുരം, നീലംപേരൂർ