ചേർത്തല ലളിത

Cherthala Lalitha

വെള്ളരിപ്രാവിന്റെ ചങ്ങാതി എന്ന ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചു.