ഭൂതക്കണ്ണാടി

Released
Bhoothakkannadi
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
115മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 1 May, 1997