ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്തെ നക്ഷത്രത്തിളക്കം

Released
Sreekrishnapurathe Nakshathra Thilakkam
കഥാസന്ദർഭം: 

അയൽപ്പക്കത്ത്‌ ഒരു സിനിമാനടി താമസിക്കാൻ വരുന്നതോടെ ഒരു കുടുംബത്തിലുണ്ടാകുന്ന സംഭവവികാസങ്ങൾ.

തിരക്കഥ: 
സംവിധാനം: