കെ പി ഹരിഹരപുത്രൻ

K P Hariharaputhran
Hariharaputhran
Date of Birth: 
തിങ്കൾ, 3 January, 1944
കെ പി പുത്രൻ, പുത്രൻ
അസിസ്റ്റന്റ് എഡിറ്റർ
അസ്സോസിയേറ്റ് എഡിറ്റർ