ഇരുവട്ടം മണവാട്ടി

Released
Iruvattam Manavatti (Malayalam Movie)
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 21 January, 2005