ആറടിമണ്ണിന്റെ ജന്മി

Released
Aaradi Manninte janmi
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 4 February, 1972