വാസു സ്റ്റൂഡിയോ ലാബ്

Vasu Studio lab

Sound Recording

ശബ്ദലേഖനം/ഡബ്ബിംഗ്

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
ആദ്യത്തെ അനുരാഗം വി എസ് നായർ 1983