ലൗ ഇൻ കേരള

Love in Kerala
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 9 August, 1968