നിക്കോളാസ്

Nicholas

1960 കളുടെ അവസാനവും 70 കളുടെ തുടക്കത്തിലും മലയാളസിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ച ഓസ്ട്രേലിയൻ സ്വദേശി.