തിരുവാഭരണം

Thiruvabharanam
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 2 March, 1973